อาจารย์ประจำเว็บไซต์


อาจารย์สมิทธินันท์  ไทยรุ่งโรจน์

( Smithinun Thairoongrojana)

  • อาจารย์ประจำ : แขนงวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
  • Email : smithinon_th@ssru.ac.th
  • ความเชี่ยวชาญ พิเศษ: สร้างสรรค์เนื้อหาในสื่อออนไลน์ /การวางแผนกลยุทธ์การสื่อสาร / การนําเสนอ / พิธีกร /ประชาสัมพันธ์/ออกแบบกราฟฟิกในสื่อดิจิทัล / การสื่อสารองค์การ/สอนและทํางานวิจัย

  00000
 รายวิชาที่เปิดสอน


การบริหารองค์กรวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ (BRT3312)การออกแบบเว็บไซต์ (CFD3305)การจัดการธุรกิจสื่อสารมวลชน (MCA2102)