ผลงานวิจัยและงานบริการวิชาการ (ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565)

1. บทความ : Student perception regarding the utilization of media literacy to prevent online threats, Thailand  ตีพิมพ์ในวารสารของAmerican Linguist Association  รับรองเข้าสู่ฐานข้อมูลทางวิชาการระดับนานาชาติ ของ กระทรวงศึกษาธิการของสหรัฐอเมริกา

ERIC (Education Resource Information Center)

https://eric.ed.gov/?q=smitthinun

2. บทความ : การรู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์เพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองดิจิทัล”  

วารสาร Journal of Buddhist Education and Research 

ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๓ประจาเดือน ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๖๕  (วารสารนี้อยู่ในกลุ่ม ๒ ของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย TCI 2)

https://drive.google.com/file/d/1ZfXZb9gKm7kOA6-iI2Ro6Sj4ZE1ab-7v/view?usp=sharing


  

ผลงานวิจัยและงานบริการวิชาการ (ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564)


Last modified: Saturday, 18 June 2022, 5:00 PM