คำอธิบายรายวิชา

          (ภาษาไทย)

เทคโนโลยีพื้นฐานของเว็บ เว็บบราวเซอร์ ทักษะการภาษาที่ใช้ในการพัฒนาเว็บไซต์ ทฤษฎีการออกแบบจัดหน้าเว็บไซต์ โปรแกรมสำเร็จรูปที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบจัดหน้าตกแต่งภาพ และการนำเข้าข้อมูลสู่เว็บเซิฟเวอร์ เพิ่มประสิทธิภาพการสืบค้นในระบบค้นหา

          (ภาษาอังกฤษ)  definition , Fundamental technology of web and web browser, programming languages used in web development, theory of web page design, package software to design and edit layout and photo, upload  the data to web server and improve capacity of website to be searched by search engine

.


พื้นฐานคอมพิวเตอร์กราฟิกและโปรแกรมคอมพิเตอร์กราฟิก ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิกพื้นฐาน โดยคำนึงถึงองค์ประกอบทางศิลปะและการจัดองค์ประกอบศิลป์ เพื่อประยุกต์ใช้กับการผลิตสื่อดิจิทัลและสตรีมมิ่งมีเดียด้วยกระบวนการที่หลากหลายโดยเน้นการกำหนดแนวคิดและฝึกปฏิบัติการออกแบบ

จุดมุ่งหมายของรายวิชา

    ผลลัพธ์การเรียนในรายวิชานี้ มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดทักษะ ความรู้ความเข้าใจในหลักการออกแบบ และทฤษฎีการออกแบบเพื่อประยุกต์ใช้ในงานภาพยนตร์ ทั้งด้านการส่งเสริมภาพยนตร์ในโฆษณาบนสื่ออิเล็คทรอนิกส์และเว็ปไซต์รวมถึง สื่ออื่นๆที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน และประยุกต์  เพื่อนำไปใช้ในเป็นส่วนหนึ่งของวิชาชีพด้าน สื่อสมัยใหม่ ในอนาคต 

วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา

    เพื่อให้เกิดความรู้ และความเข้าใจเบื้องต้น เกี่ยวกับการออกแบบภาพ2 มิติด้วยคอมพิวเตอร์กราฟิก

    เพื่อให้เกิดทักษะในการใช้เครื่องมือและโปรแกรมที่เกี่ยวข้อง

    เพื่อให้นักศึกษาบูรณาการณ์ (Integrated) ความรู้ทักษะ ไปสู่การออกแบบชิ้นงาน

คำอธิบายรายวิชา

          (ภาษาไทย)

ทฤษฎีพื้นฐานคอมพิวเตอร์กราฟิก ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับภาพที่ใช้ในงานคอมพิวเตอร์กราฟิก และฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก 2 มิติในลักษณะภาพนิ่ง เน้นการสร้างภาพประกอบที่คำนึงถึงการประยุกต์ใช้กับการผลิตงานเพื่อการสื่อสารในงานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล

          (ภาษาอังกฤษ)  definition , Fundamental theory of computer graphic, basic knowledge about image used in computer graphic, workshop on using a program of 2D computer graphic for still image, focusing on creating illustration applied in film and digital media production.