การออกแบบเว็บไซต์

 * คอมพิวเตอร์ กราฟฟิก

 * ความเข้าใจ ภาษา HTML เบื้องต้น