3Moduleการเรียน  (1) พื้นฐานการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อสร้างกราฟฟิกภาพนิ่ง(เน้นภาพVector) 20% (2) การใช้กราฟฟิกเพื่อเล่าเรื่องในการสื่อออนไลน์ 30% (3)การใช้เครื่องมือสร้างภาพเคลื่อนไหว 50%  
ทฤษฎีและทักษะการใช้เครื่องมือใช้ในการสร้างภาพเคลื่อนไหวบนสื่อออนไลน์ พัฒนาทักษะคอมพิวเตอร์กราฟฟิกเพื่อสร้างเรื่องเล่าบนหลักตลาด และปรับใช้ในงานสนับสนุนส่งเสริมธุรกิจ ภาพยนตร์และการผลิตรายการในสื่อสมัย

https://drive.google.com/file/d/1BHgN34uSSA39fRdYAz_-NW_V4y5mU6Kr/view?usp=share_link