ประวัติการศึกษา อ. สมิทธินันท์ ไทยรุ่งโรจน์

ปริญญาตรี

นิเทศศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

  เอก :วารสารศาสตร์

  โท : โฆษณา

ปริญญาโท

นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2542)

วารสารสนเทศศาสตร์

Last modified: Wednesday, 15 June 2022, 11:57 AM