คำอธิบายรายวิชา

          (ภาษาไทยเทคนิค กระบวนการ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อสร้างเทคนิคพิเศษ ในการสื่อ ความหมายในงานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล  รวมทั้งฝึกปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์เพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล นำองค์ความรู้ทางด้านศิลปะมาประยุกต์สร้างสรรค์งานเทคนิคพิเศษได้อย่างบูรณาการ


          (ภาษาอังกฤษ)  definition , Technique, process and computer program for creating special effects for film and digital media and workshop on computer for film and digital media, integrate knowledge of art to create visual effects.


คำอธิบายรายวิชา

          (ภาษาไทย) ความหมาย ความสำคัญของเว็บบินาร์ จุดมุ่งหมาย องค์ประกอบ รูปแบบและเทคนิค ขั้นตอนการจัดสัมมนา ฝึกปฏิบัติการจัดโครงการสัมมนาเว็บบินาร์

          (ภาษาอังกฤษ) Definition, importance of web based seminar, objective, element, format and technique, seminar process, practice on arranging seminar for Digital media.