แนวคิด กระบวนการในการสร้างประสบการณ์ของตราผลิตภัณฑ์กับลูกค้า ด้วยการบริหารตลาดความสัมพันธ์ บทบาทของการตลาดที่เน้นความสำคัญของลูกค้าและผู้ที่คาดว่าจะเป็นลูกค้าที่มีส่วนร่วมสร้างคุณค่า พัฒนาการของการตลาดความสัมพันธ์     กลยุทธ์การบริหารการตลาดความสัมพันธ์  การรักษาฐานลูกค้า และการแสวงหาลูกค้าใหม่ รวมถึงการประเมินผลคุณค่าของลูกค้า ด้วยการสื่อสารประสบการณ์ของตราผลิตภัณฑ์ผ่านการจัดกิจกรรมพิเศษ การสื่อสารการตลาดแบบบอกต่อ และการสื่อสารการตลาดแบบปากต่อปาก เพื่อทำให้ลูกค้าเกิดความเชื่อมั่นในตราผลิตภัณฑ์

         แนวคิดการสื่อสารการตลาด พัฒนาการสื่อสารการตลาด พฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่ หลักการสื่อสารการตลาดผ่านสื่อดิจิทัล กลยุทธ์และกลวิธีสื่อสารการตลาดผ่านสื่อดิจิทัลประเภทต่าง ๆ รวมถึงจริยธรรมการสื่อสารการตลาดผ่านสื่อดิจิทัล