อาจารย์ประจำเว็บไซต์


ดร.ดุษฎี  นิลดำ

(Dusadee  Nildum)

  • อาจารย์ประจำ : แขนงการโฆษณาและการสื่อสารการตลาด
  • Email : dusadee_ni@ssru.ac.th
  • ความเชี่ยวชาญ: การโฆษณา/ การสื่อสารการตลาด/ แบรนด์/ การตลาดดิจิทัล/ การวิจัย/
    การรณรงค์/ การสื่อสารเชิงกลยุทธ์/ วัฒนธรรมศึกษา/ ฯลฯ
Contact Dee@Metahttps://web.facebook.com/adandimc.ssru


  00000
 รายวิชาที่เปิดสอน

กลยุทธ์การสร้างตราผลิตภัณฑ์ Introduction1 (AIM2201)


>

กลยุทธ์การสร้างตราผลิตภัณฑ์ Introduction2 (AIM2201)