แนวคิด หลักการ กระบวนการในการวางแผนรณรงค์เพื่อการสื่อสารการตลาด การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย การกำหนดวัตถุประสงค์ การวางแผนการใช้สื่อเพื่อการสื่อสารการตลาด และการดำเนินการที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการสื่อสารการตลาด เพื่อทำการสื่อสารแนวความคิดไปยังกลุ่มเป้าหมาย และการประเมินประสิทธิผลการรณรงค์การสื่อสารการตลาด

         บทบาทและความสำคัญของการบริหารแบรนด์  การสร้างและบริหารคุณค่าแบรนด์  กลยุทธ์การสร้างแบรนด์       

อัตลักษณ์ของแบรนด์  การวางตำแหน่งแบรนด์  กลยุทธ์การรักษาแบรนด์ ฐานันดรตราผลิตภัณฑ์ การประเมินคุณค่าแบรนด์

 

         แนวคิด กระบวนการในการสร้างประสบการณ์ของตราผลิตภัณฑ์กับลูกค้า ด้วยการบริหารตลาดความสัมพันธ์ บทบาทของการตลาดที่เน้นความสำคัญของลูกค้าและผู้ที่คาดว่าจะเป็นลูกค้าที่มีส่วนร่วมสร้างคุณค่า พัฒนาการของการตลาดความสัมพันธ์     กลยุทธ์การบริหารการตลาดความสัมพันธ์  การรักษาฐานลูกค้า และการแสวงหาลูกค้าใหม่ รวมถึงการประเมินผลคุณค่าของลูกค้า ด้วยการสื่อสารประสบการณ์ของตราผลิตภัณฑ์ผ่านการจัดกิจกรรมพิเศษ การสื่อสารการตลาดแบบบอกต่อ และการสื่อสารการตลาดแบบปากต่อปาก เพื่อทำให้ลูกค้าเกิดความเชื่อมั่นในตราผลิตภัณฑ์